الکتروپمپ

electropompالکترو‍پمپ مجموعه ای از الکتروموتور (عامل محرکه) وپمپ بوده که نقش جابجایی و یا ایجاد فشار در سیالات را ایفا می نماید.