به زودی اخبار مربوط به نمایشگاه تاسیسات در این بخش قرار داده میشود

مدیرکل امور فنی و مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اعمال اصلاحاتی ازسوی شورای عالی حفاظت فنی به منظور وحدت رویه در تعیین گروه “ب” مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: شغل خبرنگاری در متن آئین‌نامه به عنوان سخت و زیان‌آور تلقی شده و مشمول اصلاحات شورای عالی حفاظت فنی نیست.