سیستم های تامین فشار

عنوان بوستر پمپ بصورت متداول به سیستم یکپارچه ای اطلاق می گردد که متشکل از یک یا چندین دستگاه الکتروپمپ (با اتصال موازی) بوده ‍ و وظیفه ایجاد فشار ثابت آب را بصورت اتوماتیک در مقابل تغیرات لحظه ای مصرف؛ عهده دار می باشد.