مهندس محمد نوبرانی

مدیر فنی و فروش:

ارتقاء روزافزون سطح تکنیکی وتکنولوژیکی تولید.