مخازن تحت فشار

مخزن دیافراگمی (‍پرشر تانک) وسیله ای است که وظیفه خنثی کردن ضربات هیدرولیکی ناشی از عملکرد الکتروپمپ (به تناسب حجم و ظرفیت خود) و همچنین تامین مصارف کم و کوتاه مدت آب بدون عملکرد الکترو‍پمپ را بعهده خواهد داشت.