مهندس پژواک ایمانی

مدیر بازرگانی(داخلی و خارجی):

تلاش گسترده در جهت تحقق آرمانها و اهداف مجموعه و همچنین بسط و گسترش آن در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی.