مهندس مسعود ایمانی

مدیرعامل:

کمک به استقلال کشور به وسیله فرآیند تولید با تکنولوژی برتر