مهندس سعید محمدی

مدیر خدمات پس از فروش:

تسریع در ارائه سرویسی مناسب در جهت تامین رضایتمندی خریداران و مصرف کنندگان.