پور اکبری

مدیر روابط عمومی:

ایجاد تسهیلات در‍پیدایش؛ حفظ و ‍پایداری ارتباطات داخلی و خارجی.